CoMensha heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om de aard en omvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland in beeld te brengen. Dit doen we ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en ten behoeve van andere ketenpartners. Op basis daarvan signaleert CoMensha knelpunten, tendensen en succesfactoren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid. De gegevens worden geanonimiseerd verstrekt aan de Nationaal Rapporteur.

Het jaar 2020 in één oogopslag

In 2020 zijn 1013 nieuwe slachtoffers bij CoMensha aangemeld. Het merendeel van hen was vrouw en meerderjarig. Van het totaal aantal slachtoffers heeft 41% te maken gehad met uitbuiting in de seksuele dienstverlening. Het aandeel slachtoffers van uitbuiting in de gereguleerde arbeid en dienstverlening is eveneens 41%. De Poolse nationaliteit komt het vaakst voor onder de slachtoffers (190), gevolgd door de Nigeriaanse (185) en de Nederlandse (155).

Mensenhandel of uitbuiting is een probleem met heel veel gezichten en veel verschillende verschijningsvormen. Het komt overal voor, in iedere gemeente en misschien zelfs in je eigen huiskamer. Het is daarom zo belangrijk dat we met zijn allen alles op alles zetten om mensenhandel te bestrijden. CoMensha speelt daar een belangrijke rol in. Als Coördinatiecentrum tegen mensenhandel is ze is een spin in het netwerk. Een netwerk dat als één cirkel om het slachtoffer heen wil staan en dat daders wil tegenhouden.’


Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Invloed corona op aantal meldingen: niet alle slachtoffers in beeld

In 2020 zijn 1013 slachtoffers van mensenhandel aangemeld, tegenover 1372 in 2019. De coronapandemie is de belangrijkste oorzaak van deze daling; de signalering, identificatie en opvang van slachtoffers ondervonden namelijk ernstige hinder van de coronamaatregelen. De opsporingsinstanties hadden door beperkende coronamaatregelen minder greep op de aanpak van mensenhandel en in de ook vanwege corona onderbezette Categorale Opvang voor Slachtoffers Mensenhandel (COSM) verbleven cliënten langer vanwege de coronamaatregelen vanuit de overheid en coronaregels van de opvanginstellingen.


AVG

De opsporingsdiensten hebben een verplichting om slachtoffers van mensenhandel bij ons te melden. Voor zorgcoördinatoren geldt deze verplichting niet. Bij de registratie door jeugdhulpverleners en andere hulpverleners wordt de AVG vaak als bottleneck gezien en denkt men toestemming van de cliënt nodig te hebben. Echter voor statistieke doeleinden is dat niet nodig. Juridisch gezien biedt de AVG voldoende mogelijkheden voor melden en registratie van slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha ten behoeve van statistiek en het coördineren van zorg. CoMensha zal zich in 2021 opnieuw inzetten voor een juiste interpretatie en toepassing van de AVG.

De coronapandemie is de belangrijkste oorzaak van de daling van meldingen

Opvang Slachtoffers van Mensenhandel

In 2020 hebben we 97 opvangverzoeken ontvangen, tegenover 194 in 2019. Van de 97 opvangverzoeken hebben 82 verzoeken geleid tot plaatsing in de opvang: 37 keer was dit in een COSM, 20 keer in OMM, 13 keer in ISZW-opvang, 6 keer bij MO/VO, 4 keer op een noodbed en 2 keer bij een overige opvanginstelling. 14 keer is het verzoek om opvang weer ingetrokken en 1 opvangverzoek was aan het einde van het jaar nog in behandeling. Een opvangverzoek kan resulteren in meerdere plaatsingen in (verschillende vormen van) opvang. Een slachtoffer kan bijvoorbeeld van een noodbed naar een COSM of Vrouwenopvang geplaatst worden. De hier genoemde getallen betreffen de eerste plaatsing door CoMensha binnen een opvangverzoek. Het aantal bijbehorende plaatsingen is hoger.


Opvang en hulp Slachtoffers van Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM)

Voorheen was voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek (mensenhandel in combinatie met verslaving, psychische of psychiatrische klachten) plaatsing in de opvang niet altijd mogelijk. Daarom zijn er in 2019 specifiek voor deze doelgroep 36 extra opvangplaatsen gecreëerd. Blijvende monitoring op in-, door- en uitstroom was essentieel in 2020. Vaak moesten cliënten lang wachten op inschrijving in een gemeente of het verkrijgen van een uitkering. Soms verstreken van weging tot plaatsing meer dan vier weken, waardoor cliënten afhaakten en niet geplaatst werden. In 2020 hebben meer dan 40 wegingen plaatsgevonden en werden 35 plaatsingen gedaan in de OMM.

‘We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de gegevens van de slachtoffers geautomatiseerd aan te kunnen aanleveren. CoMensha is zo in staat om de slachtoffers te helpen op weg naar een beter leven en de aard en omvang van mensenhandel in beeld te brengen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van mensenhandel is iets om trots op te zijn’.


Joep Pattijn, Programmadirecteur Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit Nationale Politie

Mensenhandel is een van de ernstigste misdrijven die er bestaan. Het past niet in een rechtstaat dat er mensen zijn die uitgebuit worden en zich niet beschermd voelen. Er is afgelopen jaren hard samengewerkt aan de aanpak van mensenhandel. De bijdrage van CoMensha was, als spil in het netwerk, onmisbaar in deze strijd’.


Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid