Voor het bijeenbrengen en delen van kennis en informatie werken we samen met onder meer opsporingsdiensten, gemeenten, jeugdzorginstellingen, zorgverleners, ngo’s en de advocatuur. Zo staan we midden in het veld en krijgen we samen met de ketenpartners meer greep op mensenhandel. Ook wordt ingezet op een betere en vroegtijdige herkenning van de signalen, waardoor er gerichte en juiste acties mogelijk zijn. Deze voornemens stonden tijdens de coronacrisis onder flinke druk.

Monitoren effecten corona

Om de effecten van de coronapandemie voor het domein mensenhandel te monitoren, stelden wij in maart 2020 een expertgroep samen, waarin signalen van misstanden en mogelijke uitbuiting gerelateerd aan corona werden besproken. Deelnemers waren o.a. de Nationaal Rapporteur, Politie, ISZW, EMM, OM, FairWork, Leger des Heils, COA, Watch Nederland, Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, Lumens en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel was meer zicht krijgen op de effecten van de coronacrisis en -maatregelen op mensenhandel. Op basis van die inzichten kunnen mogelijk extra maatregelen worden genomen om slachtoffers van mensenhandel te beschermen en daders aan te pakken.

Het was fantastisch om het project naar signalering en registratie van slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening samen uit te voeren met CoMensha en vertegenwoordigers van verschillende jeugdinstellingen. Op deze wijze kunnen we wetenschappelijk onderzoek en expertise direct ten dienste stellen van de praktijk. Ik hoop van harte dat de concrete aanbevelingen leiden tot een betere signalering van slachtoffers in de jeugdhulpverlening’.


Conny Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering, Tilburg Law School, Department Criminal Law

Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening

CoMensha, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en Tilburg University hebben onderzoek gedaan naar slachtoffers van mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Dit resulteerde in het rapport Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Het aantal geschatte slachtoffers is veel groter dan het daadwerkelijk aantal gerapporteerde slachtoffers, waardoor een grote groep niet de noodzakelijke hulp krijgt. Jeugdhulpprofessionals moeten zich daarom beter bewust zijn van hun rol in de signalering en het voorkomen van mensenhandel. Een betere samenwerking tussen jeugdhulporganisaties, Politie, gemeenten en andere (zorg)partijen is ook van groot belang. Andere aanbevelingen waren training en kennisontwikkeling, gericht op de competenties van professionals in de jeugdhulp, zoals het voeren van gesprekken over lastige thema’s of onderwerpen waarop een taboe rust. Ook moet mensenhandel een structureel aandachtspunt zijn binnen de jeugdhulporganisaties. Een interne aandachtfunctionaris als aanspreekpunt, expert en contactpersoon voor externe partijen speelt hierbij een belangrijke rol.

‘Als je blijft denken dat mensenhandel iets van ‘‘grote mensen’’ is, ben je niet alert om ‘‘kleine mensen’’ te beschermen in de grote-mensen-wereld’.


Elli Elskamp, manager YOIN – opvang, begeleiding en jeugdhulpverlening voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen